Login
Service & contact Lex4You
Login

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Beschermt uw inkomsten in geval van ongeval of ziekte.

Het grootste risico dat u als zelfstandige loopt is dat u niet meer kunt werken en geen inkomsten meer ontvangt. In geval van arbeidsongeschiktheid (te wijten aan een ongeval of een ziekte), maakt onze verzekering Gewaarborgd Inkomen het voor u mogelijk iedere maand een vervangingsinkomen te genieten, bovenop de uitkering van het RIZIV.

Contacteer ons

Uw voordelen

 • U ontvangt een inkomen in geval van ongeval of ziekte
 • Uw premie wordt gedeeltelijk of volledig terugbetaald in de periode dat u niet kunt werken
 • Uw premies zijn fiscaal aftrekbaar
 • Een online tool laat u toe uw dossier te beheren en uw ongeval aan te geven en verder op te volgen

Waartoe dient deze verzekering?

Ze beschermt u tegen inkomensverlies in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of ziekte, zelfs tijdens een verblijf in het buitenland.

Tijdens de eerste 15 dagen arbeidsongeschiktheid krijgt u geen inkomen van het RIZIV. Vervolgens heeft u recht op een vergoeding, maar die is duidelijk onvoldoende. De verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt u dan financiële zekerheid.


Hoe werkt deze verzekering?

Securex betaalt u elke maand een vervangingsinkomen wanneer u niet meer in staat bent om te werken door een ziekte of een ongeval.

Uw maandelijkse premie wordt u terugbetaald tijdens de periode waarin u arbeidsongeschikt bent.

Met deze verzekering op maat behoudt u bijgevolg uw levenskwaliteit: u bepaalt zelf vanaf wanneer en hoeveel u elke maand wilt ontvangen.


U kunt kiezen uit de 3 volgende formules:

 1. Jaarlijks geherwaardeerde rente: uw uitkering en uw premie nemen elk jaar toe met een vooraf bepaald percentage
 2. Rente geherwaardeerd na het ongeval: na een jaar arbeidsongeschiktheid neemt uw uitkering toe met een vooraf bepaald percentage, terwijl uw premie gelijk blijft
 3. Constante rente: uw uitkering en uw premie blijven gelijk

Er is geen medisch onderzoek nodig voor een gewaarborgd inkomen van maximaal € 20.000 per jaar en als u jonger dan 50 jaar bent.

Schat het bedrag van uw vervangingsinkomen niet te laag in. Het bedrag dat u uitgekeerd wordt hangt immers deels af van de invaliditeitsgraad die u treft. U zult dus niet in alle gevallen 100% van het door u verzekerde bedrag krijgen.

De uitbetaling van de rente stopt bij het einde van de ongeschiktheid en ten laatste wanneer de verzekerde de 'eindleeftijd' bereikt, zoals opgenomen in uw contract.

U moet Securex zo snel mogelijk verwittigen wanneer u een ongeval heeft gehad of ziek bent geworden. U heeft hiervoor maximum 10 dagen de tijd voor een ongeval en 30 dagen bij ziekte. U kunt uw ongeval aangeven en verder opvolgen via onze online tool.


Tips: 

 • Uw verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt een uitstekende bescherming tegen inkomensverlies na een ongeval of ziekte maar daarmee zijn niet al uw risico's gedekt. Ook de omzet van uw bedrijf komt in het gedrang tijdens uw afwezigheid. Die beschermt u best door middel van een Omzetverzekering.
 • Bovendien is deze verzekering inbegrepen in onze all-in-one Life@Ease oplossing.


Hoeveel kost deze verzekering?

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen wordt op maat opgesteld. Wat u betaalt is afhankelijk van:

 • Uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit
 • Uw beroepsrisico
 • Het bedrag van de gekozen rente
 • Tot welke leeftijd u beschermd wilt blijven (maximum tot 65 jaar)
 • Welke formule u kiest (zie hierboven)
 • De carenstijd (zie hieronder)


U kiest zelf de frequentie waarmee u uw premie betaalt: 

 • maandelijks
 • driemaandelijks
 • halfjaarlijks
 • jaarlijks


Hoe zit het met de fiscaliteit?

Uw premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar, wat een daling van uw bedrijfsinkomsten en van uw sociale bijdragen tot gevolg heeft.

Ik ben geïnteresseerd

Wat dekt deze verzekering?

 • U bent wereldwijd 24u/24 verzekerd voor ongevallen en ziektes die minstens 25% invaliditeit als gevolg hebben.
 • Een invaliditeit van 67% of meer wordt dan weer met 100% gelijkgesteld.
 • U bepaalt zelf vanaf wanneer en hoeveel u elke maand wilt ontvangen, weliswaar begrensd tot 80% van het inkomen.


Welke kosten dekt deze verzekering niet?

Bepaalde ongevallen en ziektes zijn niet (standaard) gedekt. Bovendien kan uw situatie, tijdens de looptijd van uw contract, veranderen. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe beroeps- of sportactiviteit aanvatten. Een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is, leest u in onze algemene voorwaarden.


Voor welke bedrag bent u verzekerd?

U bepaalt zelf het bedrag van uw uitkering. De maandelijkse uitkeringen van de sociale zekerheid zijn heel beperkt. U rekent dus best even na hoeveel extra inkomen u nodig heeft om uw huidige levensstandaard te behouden.

Ziehier het bedrag dat u van het RIZIV ontvangt:


Het bedrag dat u krijgt, hangt ook van uw graad van invaliditeit af.

Bovendien kunt u zelf het ogenblik bepalen vanaf wanneer u een uitkering moet ontvangen via toepassing van de carenstijd.


Keuze van de carenstijd

Wat is de carenstijd? Dit is een vorm van franchise toegepast op de periode na een verzekerd(e) ongeval of ziekte waarin Securex geen uitkering betaalt. Bijvoorbeeld, als een carenstijd van 30 dagen voorzien is, krijgt u pas een uitkering vanaf de 31ste dag na het ongeval.

U kunt trouwens kiezen uit een carenstijd van 30-60-90-180-365 dagen bij ongeval en/of bij ziekte.

Met behulp van een Engelse franchise kunt u niettemin, met terugwerkende kracht, genieten van een terugbetaling vanaf de eerste dag afwezigheid, dit voor zover de invaliditeitsperiode de gekozen carenstijd overschrijdt.


Concreet voorbeeld

Tessa is 51 jaar en werkt als zelfstandig bloemiste.

 • Ze heeft een verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 afgesloten met een verzekerde jaarrente van € 30.000
 • Tessa heeft gekozen voor een carenstijd van 30 dagen bij ziekte en/of ongeval. 
 • Ze wil haar verzekerde jaarrente jaarlijks zien stijgen met 3%
 • Ze kiest ook voor een Engelse franchise.
 • De maandelijkse premie, inclusief taksen, die Tessa betaalt, bedraagt slechts € 120,57: een bedrag dat ze bovendien fiscaal kan aftrekken. Deze premie stijgt ieder jaar met 3%.
 • Tessa heeft een rugletsel opgelopen door een val. Dit ongeval heeft ernstige gevolgen: gedurende 8 maanden is ze niet meer in staat om haar zelfstandige activiteit uit te oefenen.
 • Het Gewaarborgd Inkomen 25u/24 biedt Tessa een heel voordelige oplossing: ze ontvangt vanaf de eerste maand (Tessa heeft geopteerd voor een Engelse franchise) een maanduitkering van € 2.731,82 (€ 32.781,81/12) en dit gedurende 8 maanden
 • Bovendien zal Securex de gestorte premie voor deze 8 maanden terugbetalen.
 • Na 8 maanden kan Tessa terug aan de slag, maar haar rugletsel heeft een blijvende invaliditeit van 30% veroorzaakt.
 • Tot ze de leeftijd van 65 bereikt heeft, kan ze via het Gewaarborgd Inkomen 25u/24 rekenen op een jaarlijkse rente van € 9.834,54 (€ 32.781,81 x 30%) die ieder jaar stijgt met 3% en op een terugbetaling van 30% van de premie door Securex.


Nuttige documenten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen Algemene voorwaarden Versicherung Garantiertes Einkommen Allgemeine Bedingungen Online tool
Wilt u meer weten over onze Verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren: